Naše webové stránky vyžadují pro svoji správnou činnost cookies. Dalším používáním těchto stránek s tím vyjadřujete souhlas. Rozumím
Medicon

Podněty a stížnosti

Postup pro podání a vyřizování stížností

Cílem naší společnosti a všech našich pracovníků je vycházet vstříc požadavkům pacientů a poskytovat kvalitní služby nejvyšší úrovně. V případě, že byste byli s naší prací nespokojeni, můžete podat stížnost, kterou se budeme důsledně zabývat.

Jak podat stížnost

Pokud se Vám nepodaří vyřešit důvod Vaší nespokojenosti přímo s ošetřujícím zdravotnickým  pracovníkem, adresujte prosím své stížnosti pracovníkům hlavních recepcí, kteří se Vám budou věnovat a poskytnou Vám nezbytné poučení a součinnost. Dále se můžete obracet na provozní oddělení skupiny MEDICON, které zastřešuje provoz našich zdravotnických zařízení.

K podání stížnosti je Vám zde i na všech hlavních recepcích našich zařízení k dispozici tento formulář.

Stížnost můžete dále podat následujícími způsoby:

 • Elektronicky na e-mailovou adresu: pacienti@mediconas.cz;
 • Písemně na adresu: MEDICON a.s., právní oddělení, Antala Staška 1670/80, 140 46 Praha 4.

Upozornění: K podání stížnosti podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, je třeba, aby Vaše podání splňovalo zákonné náležitosti. Máte-li tedy zájem podat stížnost ohledně poskytování zdravotních služeb nebo činností souvisejících se zdravotními službami, přečtěte si prosím pozorně následující poučení.

Stížnost může podat

 • Pacient;
 • Zákonný zástupce nebo opatrovník pacienta;
 • Osoba blízká pacientovi v případě, že pacient tak nemůže učinit s ohledem na svůj zdravotní stav nebo pokud zemřel;
 • Osoba zmocněná pacientem.

Stěžovatel má zákonnou povinnost prokázat svou totožnost. Podání stížnosti nesmí být stěžovateli nebo pacientovi, kterého se stížnost týká, na újmu.

Stížnost musí obsahovat alespoň

 • Identifikaci stěžovatele (jméno, příjmení, datum narození, bydliště);
 • Identifikaci pacienta ve stejném rozsahu (je-li odlišný od stěžovatele);
 • Kontaktní údaje – telefonní číslo, e-mail (s Vaším souhlasem);
 • Uvedení osoby a oddělení, proti kterým stížnost směřuje;
 • Předmět stížnosti, tedy vylíčení podstatných skutečností;
 • Datum a podpis stěžovatele (podpis není třeba v případě stížnosti podané elektronicky).

Vyřizování stížností

Zákonem stanovená lhůta pro vyřízení stížnosti je 30 dnů ode dne jejího obdržení. Tato lhůta může být odůvodněně prodloužena o dalších 30 dnů. Stěžovatel musí být o tomto prodloužení informován.

Stížnost lze projednat též ústně, pokud je to s ohledem na charakter stížnosti vhodné, a pokud s tím stěžovatel souhlasí.

Stížnost je považována za vyřízenou poskytnutím odpovědi stěžovateli.

Naše společnost vede evidenci o podání a o způsobu vyřízení stížností, do které mají oprávněné osoby právo nahlížet v předem dohodnutém termínu.

Pokud nebudete s vyřízením stížnosti spokojeni, můžete podat stížnost Magistrátu hl. m. Prahy, přičemž toto podání musí obsahovat důvod nesouhlasu s vyřízením stížnosti z naší strany.

Poliklinika Budějovická
Antala Staška 1670/80
140 00 Praha 4

© 2016 - MEDICON a.s.
tel.: +420 261 006 111
fax: +420 261 006 210

e-mail: info@mediconas.cz

Prohlášení o ochraně osobních údajů

pronatal banner